Opnamevoorwaarden Erfgoeddepot

Het Regionaal Erfgoeddepot Potyze neemt enkel objecten, collecties of ensembles in bewaring voor zover:

  • ze in eerste instantie afkomstig zijn van het grondgebied Zuidelijke Westhoek (CO7-regio) of een aantoonbare geografische of inhoudelijke link hebben met de Zuidelijke Westhoek.
  • de opname- en aanleveringsvoorwaarden, weergegeven in de ‘Opnamevoorwaarden Regionaal Erfgoeddepot Potyze’, gevolgd worden.
  • de specifieke bewaaromstandigheden die de objecten, collecties of het opgravingsarchief vragen in het depot gegarandeerd kunnen worden, wat door de depotbeheerder wordt bepaald.
  • de draagkracht van het depot qua volume, bewaaromstandigheden en verantwoordelijkheid niet wordt overschreden.
  • er gehoor is voor de nodige aanbevelingen inzake (her)verpakking en nodige conservatie - of consolidatiebehandelingen, geformuleerd door de depotbeheerder. Dit zal steeds gebeuren in overleg met de bewaargever, waarbij een stappenplan opgesteld zal worden om deze aanbevelingen uit te voeren. Wanneer de bewaargever zich niet kan vinden in de aanbevelingen van de bewaarnemer kan dit tot een teruggave leiden.

Enkel in geval van archeologische ensembles:

  • het een integraal archeologisch ensemble  betreft, afkomstig van een (vergund) archeologisch onderzoek. Voor alle andere gevallen (zoals toevalsvondsten, materiaal uit oude onderzoeken) zullen de aanvragen geval per geval beoordeeld worden voor er tot aanvaarding kan overgegaan worden.
  • het archeologisch archief, samengesteld uit de vondsten en de bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie, minimaal uitgewerkt en beschreven is en vergezeld is van een standaardrapport, conform de geldende decretale verplichtingen.

Contactpersonen